# عصبی-_جدید

بافت شناسی

۱-اپیتلیوم http://www.botany.uwc.ac.za/sci_ed/grade10/mammal/Epithelial.htm http://www.anatomy.dal.ca/Human_Histology/Lab2/Laboratory2.html متشکل از سلولهای چند وجهی باماده بین سلولی کم که نزدیک هم جمع شده اند اعمال این بافت شامل ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 374 بازدید