بافت شناسی

متشکل از سلولهای چند وجهی باماده بین سلولی کم که نزدیک هم جمع شده اند اعمال این بافت شامل :پوشاندن سطوح(پوست)؛جذب مواد(روده ها)؛ترشح(غدد)؛حس(نورواپی تلیوم)،انقباض(سلول های میو اپی تلیال )،حمل ونقل(عروق خونی ولوله های رحمی)ودفع(بافت پوششی کلیه ها)می باشد
بیشتر اپی تلیوم پوشاننده سطح پوست،دهان،بینی ومقعد  منشاء اکتودرمی دارد .پوشش دستگاه تنفسی،دستگاه گوارش ،وغدددستگاه گوارش (پانکراس وکبد)منشاءاندودرمی دارند.سایر اپیتلیومها(مانند پوشش اندوتلیالی عروق خونی )منشاء مزودرمی دارند .
۱-۱اپیتلیوم (سنگفرشی ساده)این بافت شامل یک لایه سلولهای پهن باضخامت کم  می باشد که هسته بزرگ وبرجسته دارند
این نوع بافت در کیسه های هوایی ،عروق خونی ولنفاوی،درلایه خارجی کپسول بومن ودر قسمت داخلی پرده صماخ یافت می شود 
در عروق خونی بافت پوششی را اندوتلیوم ودر غشاهای سروزی مزوتلیوم می گویند 
 

 ۲-۱-اپیتلیوم مکعبی ساده (این بافت شامل یک لایه سلولهای مکعبی شکل بوده که در کنار هم قرار گرفته اند ودارای هسته گرد در مرکز ویادر قسمت قاعده سلول هستند)

این نوع بافت در لوله های ادراری قسمت قشری ومرکزی کلیه بجز قسمت نازک لوله هنله ،دراپیتیوم فولیکولهای غده تیروئید،لوله ای حمل کننده بزاق ودر لایه زاینده تخمدان نیز مشاهده می شوند

۳-۱-اپیتلیوم استوانه ای ساده:شامل یک لایه سلولهای استوانه ای  است که طول آنها بیشتر از عرضشان می باشد هسته ها  کشیده وبیشتر نزدیک قاعده سلول هستند
درجدارمعده،روده،کیسه صفرا،رحم ،لوله های رحم وبعضی مجاری غدد یافت می شوند
Simple columnar epithelium
۴-۱-اپیتلیوم(سنگفرشی مطبق )این بافت شامل چندین لایه سلولی است که لایه های مختلف سلولی با نزدیک شدن به طرف سطح بافت نازکتر می شوند وهسته خودراازدست میدهند
این بافت پوششی در پوست ،لب،کانال مخرجی ودر قرنیه چشم یافت می شود
 اپیتلیوم مطبق مکعبی در مجاری غدد  عرق ودر فولیکولهای رسیده تخمدان یافت می شود
اپیتلیوم مطبق استوانه ای در قسمت ملتحمه چشم ومجاری خروجی ترشحی غدد بزاقی یافت می شود
۵-۱-اپی تلیوم (ترانزیشنال)از چند لایه سلول با اندازه های تقریبا مساوی تشکیل شده است،سلولهای سطحی معمولابزرگتروبالشی شکل (Pillow shape)هستندو در مثانه،میزنای ومیزراه یافت می شود
 Pseudostratified columnar epithelium (neural tube)
 
۶-۱-اپیتلیوم(مطبق کاذب استوانه ای )این نوع بافت از یک لایه سلول استوانه ای ساده تکیل شده است که هسته های سلولها درسطوح مختلف قراردارندعلاوه بر سلولهای استوانه ای سلولهای دیگری هم در این بافت مشاهده  می شود که سطح سلولها یکسان نیست وبه نظر چند لایه ایست ولی همگی روی غشائ پایه قراردارندسلولهای این بافت شامل سلولهای قاعده ای (پایه)،سلولهای استوانه ای وسلولهای جامی شکل(گابلت)میباشد
این نوع بافت پوششی در نای ،نایژه،مجاری بزرگ غددودر شیپوراستاش وغدداشکی مشاهده می شود
 
 ۳-۱-اپیتلوم غده ای :این اپیتلیوم ازرشدبافت پوششی به داخل بافت همبند به وجود می آید؛یعنی بعضی از سلولهای اپیتلیوم خاصیت ترشحی پیدامی کنند

۲-بافت همبند(بافت پیوندی ):این بافت مسئول ایجاد وحفظ شکل بدن است .اغلب بافتهای همبند منشاء مزودرمی دارند
سلولهای بافت همبند:فیبروبلاستها-ماکروفاژها-ماست سل ها-پلاسماسل ها-سلولهای چربی-لوکوسیتها(گلبولهای سفید{نوتروفیل ها- ائوزینوفیل ها-بازوفیلها-لنفوسیتها}
رشته های بافت همبند:کلاژن-رتیکولر -الاستیک
ماده زمینه ای :مخلوط پیچیده ای از گلیکوپروتئین هاوپروتئوگلیکان ها
 ۱-۲بافت همبند(چربی
۲-۲بافت همبند  (غضروف)(به ۳ شکل هیالورونیک(شیشه ای وشفاف)،فیبروزی والاستیک است)

۳-۲بافت همبند  (استخوان)
- خون

۳-بافت ماهیچه ای
۱-۳ (ماهیچه مخطط)
 

۲-۳بافت ماهیچه ای  (ماهیچه صاف)

۳-۳بافت ماهیچه ای  (ماهیچه قلب )

۵-بافت عصبی (سلول عصبی )
وظیفه سیستم عصبی :درک،ترکیب وانتقال تمام اطلاعاتی است که توسط محرکهای حسی یا تغییرات مکانیکی وشیمیایی در محیط داخل وخارج صورت گرفته است وسازماندهی اغلب فعالیت های بدنرا نیز برعهده دارد .  
بافت عصبی ازاکتودرم جنین بوجود می آید

 

 

 
/ 4 نظر / 1362 بازدید

ممنون وخسته نباشید

سومي

عالي بود ممنون

الهه

خیلی به دردم خورد... ممنون و آفرین

اميري

خيلي خوب