۱- لامسه:

 

لامسه جدید

 

۲- بینایی

بینایی جدید

۳-شنوایی

شنوایی وبینایی جدید

۴- چشایی

۵- بویایی

بویایی جدید